ارتباطات بیسیم MIMO-OFDM با نرم افزار MATLAB

  • دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
  • بازدید 999 نفر
  • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (69 امتیاز از 15 رای)
    Loading...

MIMO OFDM Wireless تصویر

دانلود کتاب ارتباطات بیسیم MIMO-OFDM با نرم افزار MATLAB

MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB

.:: صفحات : ۴۵۷ صفحه | زبان : انگلیسی | نویسنده: Yong Soo Cho | فرمت : PDF ::.

MIMO-OFDM یک تکنولوژی اساسی برای نسل بعدی ارتباطات تلفن همراه همچون ۳GPP-LTE، وایمکس (توضیحات بیشتر در ویکی پدیا) موبایل و IMT پیشرفته و همینطور شبکه‌ های محلی بیسیم نظیر IEEE 802.11a، IEEE802,11n، شبکه‌ های شخصی (PAN) بیسیم مثل MB-OFDM و برودکستینگ نظیر DAB، DVB، DMB است. در کتاب ارتباطات بیسیم MIMO-OFDM با MATLAB نویسنده کتاب معرفی جامعی از تکنیک های متنوع شبیه سازی کانال بیسیم OFDM و MIMO با نرم افزار MATLLAB ارائه داده است.

کتاب حاضر، در درجه اول برای مهندسان (دانلود کتاب های مهندسی) و محققان علاقمند به طراحی و یادگیری تکنیک های مختلف MIMO-OFDM و استفاده بی سیم از این ارتباط می باشد. همچنین می تواند به عنوان یک کتاب درسی (دانلود کتاب های درسی) جامع برای دوره های کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در حوضه ی ارتباطات دیجیتال پیشرفته یا پردازش سیگنال باشد.

در این کتاب فرض نویسنده بر این است که خوانندگان یک دانش پایه در ارتباطات دیجیتال، پردازش سیگنال دیجیتال (کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال اپنهایم) ، نظریه ارتباطات، نظریه احتمال فرآیندهای تصادفی، سیگنال ها و سیستم ها دارد.

لینک دانلود رایگان کتاب به همراه یک پروژه نمونه با متلب در ادامه فراهم می باشد.

دانلود رایگان پروژه ارتباط بیسیم MIMO-OFDM با متلب با حجم ۲۴ کیلیوبایت

matlab MIMO OFDM Wireless تصویر

 

فهرست کتاب:

Preface xiii

Limits of Liability and Disclaimer of Warranty of Software xv

۱ The Wireless Channel: Propagation and Fading 1

۱٫۱ Large-Scale Fading 4

۱٫۱٫۱ General Path Loss Model 4

۱٫۱٫۲ Okumura/Hata Model 8

۱٫۱٫۳ IEEE 802.16d Model 10

۱٫۲ Small-Scale Fading 15

۱٫۲٫۱ Parameters for Small-Scale Fading 15

۱٫۲٫۲ Time-Dispersive vs. Frequency-Dispersive Fading 16

۱٫۲٫۳ Statistical Characterization and Generation

of Fading Channel 19

۲ SISO Channel Models 25

۲٫۱ Indoor Channel Models 25

۲٫۱٫۱ General Indoor Channel Models 26

۲٫۱٫۲ IEEE 802.11 Channel Model 28

۲٫۱٫۳ Saleh-Valenzuela (S-V) Channel Model 30

۲٫۱٫۴ UWB Channel Model 35

۲٫۲ Outdoor Channel Models 40

۲٫۲٫۱ FWGN Model 41

۲٫۲٫۲ Jakes Model 50

۲٫۲٫۳ Ray-Based Channel Model 54

۲٫۲٫۴ Frequency-Selective Fading Channel Model 61

۲٫۲٫۵ SUI Channel Model 65

۳ MIMO Channel Models 71

۳٫۱ Statistical MIMO Model 71

۳٫۱٫۱ Spatial Correlation 73

۳٫۱٫۲ PAS Model 76

۳٫۲ I-METRA MIMO Channel Model 84

۳٫۲٫۱ Statistical Model of Correlated MIMO Fading Channel 84

۳٫۲٫۲ Generation of Correlated MIMO Channel Coefficients 88

۳٫۲٫۳ I-METRA MIMO Channel Model 90

۳٫۲٫۴ ۳GPP MIMO Channel Model 94

۳٫۳ SCM MIMO Channel Model 97

۳٫۳٫۱ SCM Link-Level Channel Parameters 98

۳٫۳٫۲ SCM Link-Level Channel Modeling 102

۳٫۳٫۳ Spatial Correlation of Ray-Based Channel Model 105

۴ Introduction to OFDM 111

۴٫۱ Single-Carrier vs. Multi-Carrier Transmission 111

۴٫۱٫۱ Single-Carrier Transmission 111

۴٫۱٫۲ Multi-Carrier Transmission 115

۴٫۱٫۳ Single-Carrier vs. Multi-Carrier Transmission 120

۴٫۲ Basic Principle of OFDM 121

۴٫۲٫۱ OFDM Modulation and Demodulation 121

۴٫۲٫۲ OFDM Guard Interval 126

۴٫۲٫۳ OFDM Guard Band 132

۴٫۲٫۴ BER of OFDM Scheme 136

۴٫۲٫۵ Water-Filling Algorithm for Frequency-Domain

Link Adaptation 139

۴٫۳ Coded OFDM 142

۴٫۴ OFDMA: Multiple Access Extensions of OFDM 143

۴٫۴٫۱ Resource Allocation – Subchannel Allocation Types 145

۴٫۴٫۲ Resource Allocation – Subchannelization 146

۴٫۵ Duplexing 150

۵ Synchronization for OFDM 153

۵٫۱ Effect of STO 153

۵٫۲ Effect of CFO 156

۵٫۲٫۱ Effect of Integer Carrier Frequency Offset (IFO) 159

۵٫۲٫۲ Effect of Fractional Carrier Frequency Offset (FFO) 160

۵٫۳ Estimation Techniques for STO 162

۵٫۳٫۱ Time-Domain Estimation Techniques for STO 162

۵٫۳٫۲ Frequency-Domain Estimation Techniques for STO 168

۵٫۴ Estimation Techniques for CFO 170

۵٫۴٫۱ Time-Domain Estimation Techniques for CFO 170

۵٫۴٫۲ Frequency-Domain Estimation Techniques for CFO 173

۵٫۵ Effect of Sampling Clock Offset 177

۵٫۵٫۱ Effect of Phase Offset in Sampling Clocks 177

۵٫۵٫۲ Effect of Frequency Offset in Sampling Clocks 178

۵٫۶ Compensation for Sampling Clock Offset 178

۵٫۷ Synchronization in Cellular Systems 180

۵٫۷٫۱ Downlink Synchronization 180

۵٫۷٫۲ Uplink Synchronization 183

۶ Channel Estimation 187

۶٫۱ Pilot Structure 187

۶٫۱٫۱ Block Type 187

۶٫۱٫۲ Comb Type 188

۶٫۱٫۳ Lattice Type 189

۶٫۲ Training Symbol-Based Channel Estimation 190

۶٫۲٫۱ LS Channel Estimation 190

۶٫۲٫۲ MMSE Channel Estimation 191

۶٫۳ DFT-Based Channel Estimation 195

۶٫۴ Decision-Directed Channel Estimation 199

۶٫۵ Advanced Channel Estimation Techniques 199

۶٫۵٫۱ Channel Estimation Using a Superimposed Signal 199

۶٫۵٫۲ Channel Estimation in Fast Time-Varying Channels 201

۶٫۵٫۳ EM Algorithm-Based Channel Estimation 204

۶٫۵٫۴ Blind Channel Estimation 206

۷ PAPR Reduction 209

۷٫۱ Introduction to PAPR 209

۷٫۱٫۱ Definition of PAPR 210

۷٫۱٫۲ Distribution of OFDM Signal 216

۷٫۱٫۳ PAPR and Oversampling 218

۷٫۱٫۴ Clipping and SQNR 222

۷٫۲ PAPR Reduction Techniques 224

۷٫۲٫۱ Clipping and Filtering 224

۷٫۲٫۲ PAPR Reduction Code 231

۷٫۲٫۳ Selective Mapping 233

۷٫۲٫۴ Partial Transmit Sequence 234

۷٫۲٫۵ Tone Reservation 238

۷٫۲٫۶ Tone Injection 239

۷٫۲٫۷ DFT Spreading 241

۸ Inter-Cell Interference Mitigation Techniques 251

۸٫۱ Inter-Cell Interference Coordination Technique 251

۸٫۱٫۱ Fractional Frequency Reuse 251

۸٫۱٫۲ Soft Frequency Reuse 254

۸٫۱٫۳ Flexible Fractional Frequency Reuse 255

۸٫۱٫۴ Dynamic Channel Allocation 256

۸٫۲ Inter-Cell Interference Randomization Technique 257

۸٫۲٫۱ Cell-Specific Scrambling 257

۸٫۲٫۲ Cell-Specific Interleaving 258

۸٫۲٫۳ Frequency-Hopping OFDMA 258

۸٫۲٫۴ Random Subcarrier Allocation 260

۸٫۳ Inter-Cell Interference Cancellation Technique 260

۸٫۳٫۱ Interference Rejection Combining Technique 260

۸٫۳٫۲ IDMA Multiuser Detection 262

۹ MIMO: Channel Capacity 263

۹٫۱ Useful Matrix Theory 263

۹٫۲ Deterministic MIMO Channel Capacity 265

۹٫۲٫۱ Channel Capacity when CSI is Known

to the Transmitter Side 266

۹٫۲٫۲ Channel Capacity when CSI is Not Available at the

Transmitter Side 270

۹٫۲٫۳ Channel Capacity of SIMO and MISO Channels 271

۹٫۳ Channel Capacity of Random MIMO Channels 272

۱۰ Antenna Diversity and Space-Time Coding Techniques 281

۱۰٫۱ Antenna Diversity 281

۱۰٫۱٫۱ Receive Diversity 283

۱۰٫۱٫۲ Transmit Diversity 287

۱۰٫۲ Space-Time Coding (STC): Overview 287

۱۰٫۲٫۱ System Model 287

۱۰٫۲٫۲ Pairwise Error Probability 289

۱۰٫۲٫۳ Space-Time Code Design 292

۱۰٫۳ Space-Time Block Code (STBC) 294

۱۰٫۳٫۱ Alamouti Space-Time Code 294

۱۰٫۳٫۲ Generalization of Space-Time Block Coding 298

۱۰٫۳٫۳ Decoding for Space-Time Block Codes 302

۱۰٫۳٫۴ Space-Time Trellis Code 307

۱۱ Signal Detection for Spatially Multiplexed MIMO Systems 319

۱۱٫۱ Linear Signal Detection 319

۱۱٫۱٫۱ ZF Signal Detection 320

۱۱٫۱٫۲ MMSE Signal Detection 321

۱۱٫۲ OSIC Signal Detection 322

۱۱٫۳ ML Signal Detection 327

۱۱٫۴ Sphere Decoding Method 329

۱۱٫۵ QRM-MLD Method 339

۱۱٫۶ Lattice Reduction-Aided Detection 344

۱۱٫۶٫۱ Lenstra-Lenstra-Lovasz (LLL) Algorithm 345

۱۱٫۶٫۲ Application of Lattice Reduction 349

۱۱٫۷ Soft Decision for MIMO Systems 352

۱۱٫۷٫۱ Log-Likelihood-Ratio (LLR) for SISO Systems 353

۱۱٫۷٫۲ LLR for Linear Detector-Based MIMO System 358

۱۱٫۷٫۳ LLR for MIMO System with a Candidate Vector Set 361

۱۱٫۷٫۴ LLR for MIMO System Using a Limited

Candidate Vector Set 364

Appendix 11.A Derivation of Equation (11.23) 370

۱۲ Exploiting Channel State Information at the

Transmitter Side 373

۱۲٫۱ Channel Estimation on the Transmitter Side 373

۱۲٫۱٫۱ Using Channel Reciprocity 374

۱۲٫۱٫۲ CSI Feedback 374

۱۲٫۲ Precoded OSTBC 375

۱۲٫۳ Precoded Spatial-Multiplexing System 381

۱۲٫۴ Antenna Selection Techniques 383

۱۲٫۴٫۱ Optimum Antenna Selection Technique 384

۱۲٫۴٫۲ Complexity-Reduced Antenna Selection 386

۱۲٫۴٫۳ Antenna Selection for OSTBC 390

۱۳ Multi-User MIMO 395

۱۳٫۱ Mathematical Model for Multi-User MIMO System 396

۱۳٫۲ Channel Capacity of Multi-User MIMO System 397

۱۳٫۲٫۱ Capacity of MAC 398

۱۳٫۲٫۲ Capacity of BC 399

۱۳٫۳ Transmission Methods for Broadcast Channel 401

۱۳٫۳٫۱ Channel Inversion 401

۱۳٫۳٫۲ Block Diagonalization 404

۱۳٫۳٫۳ Dirty Paper Coding (DPC) 408

۱۳٫۳٫۴ Tomlinson-Harashima Precoding 412

References 419

Index 431

 


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید
  1. تصویر آواتار کاربر 0
    انصار سلیمی سه شنبه , 29 تیر

    سلام خیلی کتاب خوبی بود واقعا اطلاعاتمو در این زمینه بالا برد .

لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ اینترنت اشیا بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبکه SDN شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه شبکه عصبی پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab