تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

 • شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
 • بازدید 555 نفر
 • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (65 امتیاز از 13 رای)
  Loading...

تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

دانلود پروژه رایگان تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR برای بررسی بیماری آترواسکلروز با متلب

دانلود پیاده سازی مقاله Method to Correct Intensity Inhomogeneity in MR Images for Atherosclerosis Characterization

در این پست دانلود رایگان پروژه تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR به همراه کامنت گذاری کدها را برای شما کاربران عزیز آماده کرده ایم که به منظور بررسی بیماری آترواسکلروز در محیط گرافیکی GUI در نرم افزار متلب پیاده سازی شده است. مقاله مرجع در این پروژه پردازش تصویر با عنوان Method to Correct Intensity Inhomogeneity in MR Images for Atherosclerosis Characterization می باشد که به همراه پروژه و فیلم نحوه اجرا، به صورت رایگان قابل دریافت است.

دانلود این پروژه پردازش تصویر و بینایی ماشین رایگان است اما در برخی از سایت ها و وبلاگ ها با قیمت بالایی به فروس می رسد! در ادامه با ما همراه باشید تا فیلم و تصاویری از خروجی این پروژه پزشکی با متلب را برای شما نشان دهیم. همچنین قسمتی از کدها نیز قرار داده شده است. امیدواریم که مورد استفاده شما دوستان قرار گیرد و در پروژه خود نیز بتوانید از آن کمک بگیرید.

از کاهش موارد مرگ و میر، تقریبا ۲۵ درصد آن ناشی از بیماری های کرونری در سال های گذشته را می توان به اقدام های پیشگیری کننده اولیه در پیشگیری از عامل هایی همچون تشویق افراد به عدم مصرف سیگار، پرداختن به ورزش های روزانه، هیپرکلسترولمی و همچنین کنترل فشار خون دانست. علاوه بر اثر عوامل ذکر شده که هدف از آنها، پیشگیری اولیه در مقابل بیماری های کرونری یا بیماری های آترواسکلروتیک می باشد، می توانیم به التهاب و فعالیت پلاکت ها نیز به عنوان عاملی در به وجود آمده این بیماری ها اشاره نمود.

مشاهده قسمتی از کدها، فیلم، تصاویری از خروجی و دانلود رایگان پروژه تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR در ادامه مطلب.

قسمتی از کدهای پروژه تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR :

function varargout = LEMS1im_GUI(varargin)

gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
                   'gui_OpeningFcn', @LEMS1im_GUI_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @LEMS1im_GUI_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
if nargin && ischar(varargin{1})
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before LEMS1im_GUI is made visible.
function LEMS1im_GUI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin   command line arguments to LEMS1im_GUI (see VARARGIN)

colormap(gray(256))
% --- make slider invisible
set(handles.slider1,'Min',0,'Max',255)
handles.data.flag.read = 1;
handles.data.flag.crop = 0;
handles.data.flag.threshold = 0;
handles.data.flag.B0 = 0;
handles.data.flag.filter = 0;
handles.data.flag.LEMS = 0;
handles.data.flag.save = 0;
handles = enable_main(handles);
handles = diseable_threshold(handles);
handles = diseable_filter(handles);
handles = diseable_B0(handles);
handles = diseable_LEMS(handles);
handles = diseable_save(handles);

% Choose default command line output for LEMS1im_GUI
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% --- splash screen
I = imread('splash_screen2.jpg');
imshow(I);

% UIWAIT makes LEMS1im_GUI wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

تصاویری از خروجی پروژه تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR :

تصویر خروجی ۲:

تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

تصویر خروجی ۳:

تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

تصویر خروجی ۴:

تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

تصویر خروجی ۵:

تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب


انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

مشاهده انجام پروژه با متلب
پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید
 1. تصویر آواتار کاربر 0
  راحله صدقی یکشنبه , ۱۴ آذر

  سلام اگه مشکلی تو اجرای پروژه برام به وجود بیاد می تونید راهنماییم کنید من تو این کار زیاد آشنا نیستم سعی می کنم زیاد وقتتونو نگیرم .

 2. تصویر آواتار کاربر 0
  عادل صدری چهارشنبه , ۲۰ بهمن

  سلام این جور پروژه ها رو میشه با نرم افزار ns2 هم انجام داد ؟

لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه برای درس مهندسی اینترنت بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه خرید سورس بازی تحت شبکه دانلود بازی تحت شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس بازی با socket programing سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه به زبان سی شارپ پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه برای درس مهندسی اینترنت پروژه سیمولینک matlab پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab