تحلیل تیر نامعین استاتیکی با متلب

 beam failed diagram MATLAB 18047 2 تصویر

پروژه رسم دیاگرام های داخلی تیر نامعین استاتیکی با متلب

در این پست برای دوستان عزیز پروژه تجزیه و تحلیل تیر نامعین استاتیکی با متلب را قرار دادیم که امیدواریم مفید واقع گردد، همانطور که از تصویر تیر بالا مشخص است مقدار بار و دهانه ها قابل تغییر هستند که در اجرای برنامه پیغام وارد کردن متغیر ها از طرف کاربر را به صورت زیر می خواهد.

 1. مقدار بار گسترده را بر حسب کیلوپاسکال بر فوت وارد کنید
 2. مقدار مدول الاستیسیته را بر حسب پوند بر اینچ مربع وارد کنید
 3. مقدار ممان اینرسی تیر مورد نظررا بر حسب اینچ به توان چهار وارد کنید
 4. طول دهانه L را برحسب فوت وارد کنید
 5. طول دهانه a را برحسب فوت وارد کنید

درنهایت پس از انتقال اطلاعات تیر مورد نظر به برنامه و تحلیل آن متلب مقدار برش، لنگرخمشی، تغییر شکل و زاویه تتا را در طول تیر محاسبه می کند که درنهایت دیاگرام ها رسم و نمایش داده می شود.

مفروضات مسئله برای رسم دیاگرام های داخلی تحلیل تیر نامعین استاتیکی :

مقدار بار گسترده (w) برابر ۰٫۲ کیلو پوند بر فوت

مقدار مدول الاستیسیته (E) تیر برابر ۲۹۰۰۰ پوند بر اینچ مربع

مقدار ممان اینرسی (I) برابر ۱۰۰ اینچ به توان چهار

مقدار طول دهانه L برابر ۲۰ فوت

مقدار طول دهانه a برابر ۱۰ فوت

خروجی پروژه تحلیل تیر نامعین استاتیکی با متلب:

beam failed diagram MATLAB 18047 1 تصویر

>> beam

Enter the value of the distributed load(kip/ft):

۲

Enter the value of the modulus of elasticity(ksi):

۲۹۰۰۰

Enter the value of moment of inertia(in^4):

۱۰۰

Enter the value L(ft):

۲۰

Enter the value a(ft):

۱۰

 x(in.) Shear(kip) Moment(kip.in) Slope(rad) Deflection(in)

   ۰       -۰٫۵۰۰         -۰٫۰۰۰            ۱٫۶۶e-03          ۰٫۰۰e+00

   ۶       -۰٫۵۰۰         -۳٫۰۰۰            ۱٫۶۵e-03          ۹٫۹۲e-03

  ۱۲       -۰٫۵۰۰         -۶٫۰۰۰            ۱٫۶۴e-03          ۱٫۹۸e-02

  ۱۸       -۰٫۵۰۰         -۹٫۰۰۰            ۱٫۶۳e-03          ۲٫۹۶e-02

  ۲۴       -۰٫۵۰۰        -۱۲٫۰۰۰            ۱٫۶۱e-03          ۳٫۹۳e-02

  ۳۰       -۰٫۵۰۰        -۱۵٫۰۰۰            ۱٫۵۸e-03          ۴٫۸۹e-02

  ۳۶       -۰٫۵۰۰        -۱۸٫۰۰۰            ۱٫۵۴e-03          ۵٫۸۲e-02

  ۴۲       -۰٫۵۰۰        -۲۱٫۰۰۰            ۱٫۵۰e-03          ۶٫۷۴e-02

  ۴۸       -۰٫۵۰۰        -۲۴٫۰۰۰            ۱٫۴۶e-03          ۷٫۶۳e-02

  ۵۴       -۰٫۵۰۰        -۲۷٫۰۰۰            ۱٫۴۰e-03          ۸٫۴۹e-02

  ۶۰       -۰٫۵۰۰        -۳۰٫۰۰۰            ۱٫۳۴e-03          ۹٫۳۱e-02

  ۶۶       -۰٫۵۰۰        -۳۳٫۰۰۰            ۱٫۲۸e-03          ۱٫۰۱e-01

  ۷۲       -۰٫۵۰۰        -۳۶٫۰۰۰            ۱٫۲۱e-03          ۱٫۰۸e-01

  ۷۸       -۰٫۵۰۰        -۳۹٫۰۰۰            ۱٫۱۳e-03          ۱٫۱۵e-01

  ۸۴       -۰٫۵۰۰        -۴۲٫۰۰۰            ۱٫۰۵e-03          ۱٫۲۲e-01

  ۹۰       -۰٫۵۰۰        -۴۵٫۰۰۰            ۹٫۵۷e-04          ۱٫۲۸e-01

  ۹۶       -۰٫۵۰۰        -۴۸٫۰۰۰            ۸٫۶۱e-04          ۱٫۳۳e-01

 ۱۰۲       -۰٫۵۰۰        -۵۱٫۰۰۰            ۷٫۵۸e-04          ۱٫۳۸e-01

 ۱۰۸       -۰٫۵۰۰        -۵۴٫۰۰۰            ۶٫۵۰e-04          ۱٫۴۳e-01

 ۱۱۴       -۰٫۵۰۰        -۵۷٫۰۰۰            ۵٫۳۵e-04          ۱٫۴۶e-01

 ۱۲۰       -۰٫۵۰۰        -۶۰٫۰۰۰            ۴٫۱۴e-04          ۱٫۴۹e-01

 ۱۲۶       -۰٫۵۰۰        -۶۳٫۰۰۰            ۲٫۸۷e-04          ۱٫۵۱e-01

 ۱۳۲       -۰٫۵۰۰        -۶۶٫۰۰۰            ۱٫۵۳e-04          ۱٫۵۲e-01

 ۱۳۸       -۰٫۵۰۰        -۶۹٫۰۰۰            ۱٫۳۴e-05          ۱٫۵۳e-01

 ۱۴۴       -۰٫۵۰۰        -۷۲٫۰۰۰           -۱٫۳۲e-04          ۱٫۵۳e-01

 ۱۵۰       -۰٫۵۰۰        -۷۵٫۰۰۰           -۲٫۸۴e-04          ۱٫۵۱e-01

 ۱۵۶       -۰٫۵۰۰        -۷۸٫۰۰۰           -۴٫۴۳e-04          ۱٫۴۹e-01

 ۱۶۲       -۰٫۵۰۰        -۸۱٫۰۰۰           -۶٫۰۷e-04          ۱٫۴۶e-01

 ۱۶۸       -۰٫۵۰۰        -۸۴٫۰۰۰           -۷٫۷۸e-04          ۱٫۴۲e-01

 ۱۷۴       -۰٫۵۰۰        -۸۷٫۰۰۰           -۹٫۵۵e-04          ۱٫۳۷e-01

 ۱۸۰       -۰٫۵۰۰        -۹۰٫۰۰۰           -۱٫۱۴e-03          ۱٫۳۰e-01

 ۱۸۶       -۰٫۵۰۰        -۹۳٫۰۰۰           -۱٫۳۳e-03          ۱٫۲۳e-01

 ۱۹۲       -۰٫۵۰۰        -۹۶٫۰۰۰           -۱٫۵۲e-03          ۱٫۱۴e-01

 ۱۹۸       -۰٫۵۰۰        -۹۹٫۰۰۰           -۱٫۷۲e-03          ۱٫۰۵e-01

 ۲۰۴       -۰٫۵۰۰       -۱۰۲٫۰۰۰           -۱٫۹۳e-03          ۹٫۳۷e-02

 ۲۱۰       -۰٫۵۰۰       -۱۰۵٫۰۰۰           -۲٫۱۵e-03          ۸٫۱۵e-02

 ۲۱۶       -۰٫۵۰۰       -۱۰۸٫۰۰۰           -۲٫۳۷e-03          ۶٫۷۹e-02

 ۲۲۲       -۰٫۵۰۰       -۱۱۱٫۰۰۰           -۲٫۵۹e-03          ۵٫۳۱e-02

 ۲۲۸       -۰٫۵۰۰       -۱۱۴٫۰۰۰           -۲٫۸۳e-03          ۳٫۶۸e-02

 ۲۳۴       -۰٫۵۰۰       -۱۱۷٫۰۰۰           -۳٫۰۷e-03          ۱٫۹۱e-02

 ۲۴۰       -۰٫۵۰۰       -۱۲۰٫۰۰۰           -۳٫۳۱e-03          ۰٫۰۰e+00

 ۲۴۶        ۱٫۹۰۰       -۱۰۸٫۳۰۰           -۳٫۵۵e-03         -۲٫۰۶e-02

 ۲۵۲        ۱٫۸۰۰        -۹۷٫۲۰۰           -۳٫۷۶e-03         -۴٫۲۵e-02

 ۲۵۸        ۱٫۷۰۰        -۸۶٫۷۰۰           -۳٫۹۵e-03         -۶٫۵۶e-02

 ۲۶۴        ۱٫۶۰۰        -۷۶٫۸۰۰           -۴٫۱۲e-03         -۸٫۹۹e-02

 ۲۷۰        ۱٫۵۰۰        -۶۷٫۵۰۰           -۴٫۲۷e-03         -۱٫۱۵e-01

 ۲۷۶        ۱٫۴۰۰        -۵۸٫۸۰۰           -۴٫۴۰e-03         -۱٫۴۱e-01

 ۲۸۲        ۱٫۳۰۰        -۵۰٫۷۰۰           -۴٫۵۱e-03         -۱٫۶۸e-01

 ۲۸۸        ۱٫۲۰۰        -۴۳٫۲۰۰           -۴٫۶۱e-03         -۱٫۹۵e-01

 ۲۹۴        ۱٫۱۰۰        -۳۶٫۳۰۰           -۴٫۶۹e-03         -۲٫۲۳e-01

 ۳۰۰        ۱٫۰۰۰        -۳۰٫۰۰۰           -۴٫۷۶e-03         -۲٫۵۱e-01

 ۳۰۶        ۰٫۹۰۰        -۲۴٫۳۰۰           -۴٫۸۱e-03         -۲٫۸۰e-01

 ۳۱۲        ۰٫۸۰۰        -۱۹٫۲۰۰           -۴٫۸۶e-03         -۳٫۰۹e-01

 ۳۱۸        ۰٫۷۰۰        -۱۴٫۷۰۰           -۴٫۸۹e-03         -۳٫۳۸e-01

 ۳۲۴        ۰٫۶۰۰        -۱۰٫۸۰۰           -۴٫۹۲e-03         -۳٫۶۸e-01

 ۳۳۰        ۰٫۵۰۰         -۷٫۵۰۰           -۴٫۹۴e-03         -۳٫۹۷e-01

 ۳۳۶        ۰٫۴۰۰         -۴٫۸۰۰           -۴٫۹۵e-03         -۴٫۲۷e-01

 ۳۴۲        ۰٫۳۰۰         -۲٫۷۰۰           -۴٫۹۶e-03         -۴٫۵۷e-01

 ۳۴۸        ۰٫۲۰۰         -۱٫۲۰۰           -۴٫۹۶e-03         -۴٫۸۷e-01

 ۳۵۴        ۰٫۱۰۰         -۰٫۳۰۰           -۴٫۹۷e-03         -۵٫۱۶e-01

 ۳۶۰        ۰٫۰۰۰         -۰٫۰۰۰           -۴٫۹۷e-03         -۵٫۴۶e-01

فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

مشاهده آموزش نرم افزار آباکوس
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

مشاهده انجام پروژه با متلب

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه خرید سورس بازی تحت شبکه دانلود بازی تحت شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس بازی با socket programing سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه به زبان سی شارپ پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه برای درس مهندسی اینترنت پروژه سیمولینک matlab پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab