تعیین فرکانس طبیعی خرپای دو بعدی با ارتعاش آزاد به روش المان محدود با متلب

truss vebretion 18395 تصویر

تعیین فرکانس طبیعی خرپای دو بعدی با ارتعاش آزاد به روش المان محدود با متلب

در این پست تعیین فرکانس طبیعی خرپای دو بعدی با ارتعاش آزاد به روش المان محدود با متلب را قرار دادیم که به صورت برنامه نویسی شده در محیط نرم افزار متلب می باشد، امیدواریم مفید و ارزنده واقع گردد، در ادامه توضیحاتی ارائه می شود و خروجی برنامه نیز در انتها جهت مشاده گنجانده شده است.

تعریف فرکانس:

فرکانس یعنی اندازه گیری تعداد تکرار اتفاقی یک عمل در واحد زمان.

تعریف فرکانس طبیعی:

فرکانس طبیعی به فرکانسی گویند که سیستم به طور طبیعی و بدون دخالت نیرو های خارجی تمایل به انجام آن دارد.

مفروضات مسئله برای تعیین فرکانس طبیعی خرپای دو بعدی با ارتعاش آزاد به روش المان محدود با متلب:

طول عضو های خرپای دو بعدی:

L1 = 1.2 m; L2 = 2.68 m; L3 = 2.4m; L4 = 1.2 m

زاویه عضو قطری خرپای دوبعدی:

θ = ۶۳٫۴۳°

مدول الاستیسیته اعضای خرپای دو بعدی:

E = 2 × ۱۰۱۱N/m2

سطح مقطع اعضای خرپا:

A =0.04m2

چگالی اعضای مربوطه:

ρ = ۷۶۰۰ kg/m3

خروجی حاصل از تحلیل المان محدود خرپای دو بعدی برای تعیین فرکانس طبیعی آن:

 

Natural frequencies in rad/sec

۱٫۰e+03 *

۰٫۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱i

۰٫۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵i

۱٫۲۵۱۰۵۹۶۹۷۲۸۵۸۰۵ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۳٫۲۳۴۷۴۵۱۸۹۸۶۷۳۱۶ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۵۳۱۸۹۴۲۸۳۶۹۱۹۲۱ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۷۱۳۰۸۳۳۴۵۹۵۹۳۲۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۷۱۳۰۸۳۳۴۵۹۵۹۳۲۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۷۱۳۰۸۳۳۴۵۹۵۹۳۲۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۷۱۳۰۸۳۳۴۵۹۵۹۳۲۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۷۱۳۰۸۳۳۴۵۹۵۹۳۲۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۷۱۳۰۸۳۳۴۵۹۵۹۳۲۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i


normalized modal vector

Columns 1 through 2

-۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۸۲۸۶۶۸۵۱۲۸۱۲۶۵ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۴۹۱۳۲۶۱۵۳۷۶۵۳ - ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۵۱۱۰۲۸۷۴i    ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۰۷۳۰۰۸۸۰۶۱۴۹۹۴ + ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۰۵۵۵۷۵۶۰i  ۰٫۰۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۲۹۳۹۴۳۷۴۷۷۴۲ - ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۵۶۵۹۲۴۸۷i 0 .000000000000000 + 0.000000000000000i

.
.
.

Columns 11 through 12

-۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   -۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i     ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۰۰۲۴۱۵۶۷۵۰۳۶۱۴ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   -۰٫۰۰۰۲۴۱۵۶۷۵۰۳۶۱۴ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۰۰۲۴۵۴۲۰۱۷۷۴۹۸ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   -۰٫۰۰۰۲۴۵۴۲۰۱۷۷۴۹۸ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۱۲۸۴۸۶۷۷۰۳۰۵ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i     ۰٫۰۰۰۱۲۸۴۸۶۷۷۰۳۰۵ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۱۹۳۹۹۶۱۲۷۱۳۸ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i     ۰٫۰۰۰۱۹۳۹۹۶۱۲۷۱۳۸ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i     ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i     ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۵۵۸۵۲۵۸۵۴۰۴۶۵۱ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i     ۰٫۰۵۵۸۵۲۵۸۵۴۰۴۶۵۱ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۳۹۱۸۰۵۲۱۴۶۱۷۴۶ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i  -۰٫۰۳۹۱۸۰۵۲۱۴۶۱۷۴۶ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۴۶۳۷۳۷۶۳۶۵۹۹۲۲ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i  -۰٫۰۴۶۳۷۳۷۶۳۶۵۹۹۲۲ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۱۱۷۹۴۹۶۵۰۶۰۹۹۷ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i  -۰٫۰۱۱۷۹۴۹۶۵۰۶۰۹۹۷ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

 


فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

مشاهده آموزش نرم افزار آباکوس
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

مشاهده انجام پروژه با متلب
پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ اینترنت اشیا بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبکه SDN شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه شبکه عصبی پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab