نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو
09194751295 - 09365442247
NoavaranGermi@gmail.com
https://t.me/noavarangermi
https://t.me/noavarangermi_ir

تعیین فرکانس طبیعی خرپای دو بعدی با ارتعاش آزاد به روش المان محدود با متلب

truss vebretion 18395 تعیین فرکانس طبیعی خرپای دو بعدی با ارتعاش آزاد به روش المان محدود با متلب

تعیین فرکانس طبیعی خرپای دو بعدی با ارتعاش آزاد به روش المان محدود با متلب

در این پست تعیین فرکانس طبیعی خرپای دو بعدی با ارتعاش آزاد به روش المان محدود با متلب را قرار دادیم که به صورت برنامه نویسی شده در محیط نرم افزار متلب می باشد، امیدواریم مفید و ارزنده واقع گردد، در ادامه توضیحاتی ارائه می شود و خروجی برنامه نیز در انتها جهت مشاده گنجانده شده است.

تعریف فرکانس:

فرکانس یعنی اندازه گیری تعداد تکرار اتفاقی یک عمل در واحد زمان.

تعریف فرکانس طبیعی:

فرکانس طبیعی به فرکانسی گویند که سیستم به طور طبیعی و بدون دخالت نیرو های خارجی تمایل به انجام آن دارد.

مفروضات مسئله برای تعیین فرکانس طبیعی خرپای دو بعدی با ارتعاش آزاد به روش المان محدود با متلب:

طول عضو های خرپای دو بعدی:

L1 = 1.2 m; L2 = 2.68 m; L3 = 2.4m; L4 = 1.2 m

زاویه عضو قطری خرپای دوبعدی:

θ = ۶۳٫۴۳°

مدول الاستیسیته اعضای خرپای دو بعدی:

E = 2 × ۱۰۱۱N/m2

سطح مقطع اعضای خرپا:

A =0.04m2

چگالی اعضای مربوطه:

ρ = ۷۶۰۰ kg/m3

خروجی حاصل از تحلیل المان محدود خرپای دو بعدی برای تعیین فرکانس طبیعی آن:

 

Natural frequencies in rad/sec

۱٫۰e+03 *

۰٫۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱i

۰٫۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵i

۱٫۲۵۱۰۵۹۶۹۷۲۸۵۸۰۵ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۳٫۲۳۴۷۴۵۱۸۹۸۶۷۳۱۶ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۵۳۱۸۹۴۲۸۳۶۹۱۹۲۱ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۷۱۳۰۸۳۳۴۵۹۵۹۳۲۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۷۱۳۰۸۳۳۴۵۹۵۹۳۲۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۷۱۳۰۸۳۳۴۵۹۵۹۳۲۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۷۱۳۰۸۳۳۴۵۹۵۹۳۲۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۷۱۳۰۸۳۳۴۵۹۵۹۳۲۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۴٫۷۱۳۰۸۳۳۴۵۹۵۹۳۲۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i


normalized modal vector

Columns 1 through 2

-۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۸۲۸۶۶۸۵۱۲۸۱۲۶۵ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۴۹۱۳۲۶۱۵۳۷۶۵۳ - ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۵۱۱۰۲۸۷۴i    ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۰۷۳۰۰۸۸۰۶۱۴۹۹۴ + ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۰۵۵۵۷۵۶۰i  ۰٫۰۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۲۹۳۹۴۳۷۴۷۷۴۲ - ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۵۶۵۹۲۴۸۷i 0 .000000000000000 + 0.000000000000000i

.
.
.

Columns 11 through 12

-۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   -۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i     ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۰۰۲۴۱۵۶۷۵۰۳۶۱۴ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   -۰٫۰۰۰۲۴۱۵۶۷۵۰۳۶۱۴ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۰۰۲۴۵۴۲۰۱۷۷۴۹۸ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i   -۰٫۰۰۰۲۴۵۴۲۰۱۷۷۴۹۸ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۱۲۸۴۸۶۷۷۰۳۰۵ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i     ۰٫۰۰۰۱۲۸۴۸۶۷۷۰۳۰۵ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۱۹۳۹۹۶۱۲۷۱۳۸ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i     ۰٫۰۰۰۱۹۳۹۹۶۱۲۷۱۳۸ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i     ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i     ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

۰٫۰۵۵۸۵۲۵۸۵۴۰۴۶۵۱ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i     ۰٫۰۵۵۸۵۲۵۸۵۴۰۴۶۵۱ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۳۹۱۸۰۵۲۱۴۶۱۷۴۶ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i  -۰٫۰۳۹۱۸۰۵۲۱۴۶۱۷۴۶ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۴۶۳۷۳۷۶۳۶۵۹۹۲۲ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i  -۰٫۰۴۶۳۷۳۷۶۳۶۵۹۹۲۲ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

-۰٫۰۱۱۷۹۴۹۶۵۰۶۰۹۹۷ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i  -۰٫۰۱۱۷۹۴۹۶۵۰۶۰۹۹۷ + ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰i

 


فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

مشاهده ویدئو در این باره

جزئیات محصول

قیمت


۱۷,۰۰۰ تـــــومان

کــد محصــول:18395


توضــیحات:


لینک دانلود:

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید
  ×

  توجه: در صورت سفارش ( انجام شبیه سازی - برنامه نویسی و ...) در موضوعات بالا می توانید به صورت آنلاین با ما در تماس باشید.

  ×

  توجه: اگر در موضوعات بالا تخصص دارید می توانید با ما همکاری کرده و برای خود کسب درآمد کنید.

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه برای درس مهندسی اینترنت بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه خرید سورس بازی تحت شبکه دانلود بازی تحت شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس بازی با socket programing سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه به زبان سی شارپ پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه برای درس مهندسی اینترنت پروژه تحت شبکه به زبان سی شارپ پروژه سیمولینک matlab پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab