حذف انتخابی بسته ها برای جریان های VoIP و TCP – ترجمه مقاله با پاورپوینت

 • چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵
 • بازدید 348 نفر
 • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (30 امتیاز از 6 رای)
  Loading...

translate voip tcp 15682 تصویر

دانلود ترجمه مقاله حذف انتخابی بسته ها برای جریان های VoIP و TCP همراه با پاورپوینت

دانلود ترجمه مقاله Selective packet dropping for VoIP and TCP flows به همراه پاورپوینت

در این پست دانلود رایگان ترجمه مقاله حذف انتخابی بسته ها برای جریان های VoIP و TCP را با عنوان انگلیسی Selective packet dropping for VoIP and TCP flows به همراه پاورپوینت آماده کرده ایم که امیدواریم این ترجمه مقاله رایگان شبکه مورد رضایت شما کاربران عزیز قرار گیرد.

چکیده ترجمه مقاله حذف انتخابی بسته ها برای جریان های VoIP و TCP :

تصویب پروتکـل IP به منظور استفاده در کاربرد هـای متنوع، از نیـاز بـه مکـانیزم هـایی جهت جلوگیری از ازدحـام شــبکه (کنترل ازدحـام) در سناریو هایی با ترافیـک گوناگون فراهم می شود کـه در منـابع شـبکه محـدودی سـهیم مـی باشـد. جهت بررسی موضـوع فوق، چند نوع الگـوریتم بـرای AQM ارائه شـده اند. با این وجود، بیشتر آنهـا در چنین ترافیکی دیده نمی شـوند و اغلب بـه ایـن موضوع توجهی ندارند. بر این اساس، خـدماتی که ارائـه می شود نمـی توانـد نیاز کامل ترافیک ها را مانند خدمات VOIP برطرف سازد که به نرخ اتلاف و تاخیر بسته محدود نیازمند هستند. در مقالـه فوق ، ما یک روش نوعی در جلوگیری از ازدحـام شـبکه در روتر هـای AQM ارائه کرده ایم که بــرای الگو هــای مـدیریت صـف فعـال قطعــی در ســناریو های که میــزان ترکیــب ترافیکــی UDP و TCP متفاوت می باشند، تجزیه و تحلیل می کنیم.

توضیحات بیشتر، فهرست مطالب و دانلود رایگان حذف انتخابی بسته ها برای جریان های VoIP و TCP به همراه پاورپوینت و مقاله اصلی در ادامه مطلب.

نتایج شبیه سازی با NS2 نشان دهنده آن است که روش ما، اعتدال میان کلاس های ترافیکـی گوناگون را بـدون اسـتفاده از جـدول زمانبنـدی کننـده بسـته، بهینه سازی می کند. در واقع، روش ارائه شده عملکرد ترافیکـی سیستم VOIP (صدا بر روی پروتکل اینترنت) را از لحـاظ قابلیـت فهـم، متوسـط امتیـاز نظریـات (MOS) و  همچنین احتمـال حـذف بسـته، بهبـود بخشیده است.

مقدمه ترجمه مقاله حذف انتخابی بسته ها برای جریان های VoIP و TCP :

تقریبا در سرتاسر جهـان در شـرایط کوتـاه مـدت و میـان مـدت ، پذیرفتـه شـده اسـت کـه پروتکـل IP بـرای بـه هـم پیوسـتگی شــبکه هــا، تکنولــوژی همگرایــی تلقــی شــود. تمــام کاربردهــا، در محــدوده محاســبات وســیع و فراگیــر و مــولتی مــدیا تــا محاســبات سنتی تر، به عنـوان کـاربران IP تلقـی مـی شـوند. در نتیجـه، تکنولـوژی همگرایـی مبتنـی بـر IP از انـواع خـدمات وسـیع بـا مشخصـات ترافیکـی بسـیار متفـاوت و احتیاجـات کیفـی برخـوردار اسـت و حمایـت مـی کنـد. اکثـر ایـن کاربرد هـا یـا مبتنـی بـر پروتکـل TCP هستند که به اتلاف هـای بسـته بـرای اجتنـاب از ازدحـام شـبکه پاسـخ مـی دهنـد و یـا مبتنـی بـر پروتکـل UDP هسـتند کـه ابـدا بـه اتلاف های بسته پاسخ نمی دهند. این تنوع زیـاد جریـان هـای ترا فیکـی کـه بـرای منـابع شـبکه مشـابه ی رقابـت مـی کننـد، چـالش هـای جالب و مفیدی را به شبکه های حامل، تحمیل می نمایند.

مسئله تحقیق در مقاله حذف انتخابی بسته ها برای جریان های VoIP و TCP :

یکـی از چـالش هـای بحرانـی و مهمـی کـه تکنولـوژی هـای مبتنـی بـر IP بـا آن روبـرو هسـتند، مسـئله پیشـگیری از ازدحـام شـبکه اسـت. بـرای رویـارویی بـا ایـن مشـکل، تعـدادی الگـوریتم توصـیف شـده انـد کـه اکثـر آنهـا بـر رویکـرد مـدیریت صـف RED (تشخیص تصـادفی زود) تکیـه دارنـد . دروازه هـای RED هـر بسـته ورودی را بـا یـک احتمـال معـین drop یـا mark مـی کننـد، کـه در آن احتمال دقیق، تابعی از متوسط اندازه صف است.

فهرست مطالب:

۱- مقدمه

۲-۱- مسئله تحقیق

۲-۱- مرور مختصری بر مناسب ترین رویکرد های AQM

۳- الگوریتم انتخاب قربانی Drop-Sel

۴- ارزیابی آزمایش Drop-Sel

۱-۴- مقدمات آزمایشی

۲-۴ – ارزیابی عدالت Drop-Sel

۳-۴- ارزیابی Qos سطح – شبکه ای Drop-Sel

۱-۳-۴- تاخیر بسته

۲-۳-۴- احتمال اتلاف بسته

۴-۴- ارزیابی مفهومی Drop-Sel

۱-۴-۴- ارزیابی کیفیت E-model

۲-۴-۴- ارزیابی مبتنی بر ASR

۵- نتیجه گیری

۶- مراجع


شبیه سازی شبکه های کامپیوتری و مخابراتی

شبیه سازی شبکه های کامپیوتری و مخابراتی

مشاهده پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود بازی تحت شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس بازی با socket programing سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه به زبان سی شارپ نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab