پروژه شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ برای اصلاح فرورفتگی با MATLAB

 • شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
 • بازدید 875 نفر
 • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (78 امتیاز از 18 رای)
  Loading...

matlab 9421 1 تصویر

پروژه شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ برای اصلاح فرورفتگی با MATLAB به همراه گزارش کار

شبیه سازی مقاله Design and analysis of dynamic voltage restorer for deep voltage sag and harmonic compensation

ب‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ از وس‍ایل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، تجهیزات‌ ک‍امپیوت‍ری‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ات‍وم‍اتیک‌ در م‍راک‍ز صنعتی م‍س‍ک‍ونی‌، ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ و… روز ب‍ه‌ روز گ‍س‍ت‍رده‌ ت‍ر و ب‍ی‍ش‌ ت‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌. این‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا ب‍ه‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍سیار ح‍س‍اس‌ ب‍وده‌ و اگ‍ر اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍ی‍ش‌ ت‍ر از آس‍ت‍ان‍ه‌ ت‍ح‍م‍ل‌ آن‍ه‍ا ب‍اش‍د، م‍ی ت‍وان‌ س‍ب‍ب‌ آس‍ی‍ب‌ ج‍دی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍نی‌ ش‍ود. در ی‍ک‌ م‍رک‍ز ص‍ن‍عتی‌ ت‍ولید ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ات‍وم‍اسیو‍ن ک‍ه‌ در آن‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍روس‍ه‌ ت‍ولید ب‍ه‌ ه‍م‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ه‍س‍ت‍ن‍د، ت‍وق‍ف‌ ی‍ک‍ی‌ از ت‍جهیزات‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د ب‍اع‍ث‌ م‍ت‍وق‍ف‌ ش‍دن‌ ک‍ل‌ پ‍روس‍ه‌ ت‍ولید‍ ش‍ود. ب‍اید ت‍وج‍ه‌ داش‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍وق‍ف‌ پ‍روس‍ه‌ ت‍ولید ب‍سیار ب‍ی‍ش‍ت‍ر از زم‍ان‌ ات‍ف‍اق‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ خ‍واه‍د ب‍ود.

ن‍ت‍ایج‌ ت‍ح‍قیق‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط م‍وس‍س‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رای‌ ارزیابی‌ خ‍س‍ارات‌ ن‍اشی‌ از اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍ی‍ان‍گ‍ر اهمیت بسیار زیاد م‍وض‍وع‌ ب‍وده‌ و دل‍ی‍ل‌ اص‍لی‌ ت‍حقی‍ق‍ات‌ گ‍س‍ت‍رده‌ ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ می ب‍اش‍د. اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍ه‌ طور ع‍م‍ده‌ ش‍ام‍ل‌ ک‍م‌ب‍ود ول‍ت‍اژ، افزایش ول‍ت‍اژ، ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‌ ول‍ت‍اژ، ن‍وس‍ان‌ (ف‍ی‍ل‍ک‍ر) ول‍ت‍اژ و ن‍ام‍ع‍ادلی‌ ول‍ت‍اژ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ه‌ ف‍از م‍ی‌ ب‍اش‍د. در س‍ال‍ه‍ای‌ اخ‍ی‍ر ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ادوات‌ مب‍تنی‌ ب‍ر ال‍ک‍ت‍رونیک‌ ق‍درت‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌ ادوات‌ custom power م‍ع‍رفی‌ ش‍ده اند. ب‍ازیاب‌ دینامیکی‌ ول‍ت‍اژ (DVR) ی‍ک‍ی‌ از م‍وث‍رت‍رین و رایج‌ ترین‌ ادوات‌ custom power م‍ی‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ م‍ع‍رفی‌ ش‍ده‌ اس‍ت.‌

توضیحات بیشتر، تصاویر خروجی پروژه و دانلود مقاله اصلی در ادامه مطلب …

DVR وس‍ی‍ل‍ه‌ ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه ص‍ورت‌ س‍ری‌ در م‍دار ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ب‍ا ت‍زریق‌ ول‍ت‍اژ س‍ری‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ را ج‍ب‍ران‌ ن‍م‍اید. DVR ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ از ی‍ک‌ اینورت‍ر م‍ن‍ب‍ع‌ ول‍ت‍اژ (VSI) ک‍ه‌ از ی‍ک‌ ال‍م‍ان ذخیره‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍رژی‌ و ل‍ی‍ن‍ک‌ dc ت‍غ‍ذیه‌ م‍ی‌ ش‍ود، یک‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور ت‍زریق‌ و ف‍ی‍ل‍ت‍ر پ‍ایین گ‍ذر ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ ش‍ود. ی‍ک‍ی از م‍ه‍م‍ت‍رین‌ م‍س‍ائ‍لی‌ ک‍ه‌ در م‍ورد DVR ه‍ا وج‍ود دارد چ‍گ‍ونگی‌ ت‍امین‌ ت‍وان‌ و ول‍ت‍اژ لازم‌ ب‍رای‌ ج‍ب‍ران‌ س‍ازی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د.

در DVR ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ م‍ع‍م‍ولا دو رویک‍رد وج‍ود دارد. ی‍ک‍ی اینکه‌ از ی‍کس‍و کننده م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ ش‍ود. در این‌ روش‌ ت‍وان‌ م‍ورد ن‍ی‍از از طریق‌ ی‍کس‍و کننده از خ‍ازن‌ لینک dc ذخ‍ی‍ره‌ ش‍ده‌ و ب‍رای‌ ج‍ب‍ران‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍ک‍ار م‍ی‌ رود. در رویک‍رد دوم،‌ ان‍رژی‌ در ی‍ک‌ ال‍م‍ان‌ ذخ‍ی‍ره‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍رژی‌ ج‍ان‍بی‌ غ‍ی‍راز خ‍ازن‌ ل‍ی‍ن‍ک ‌(dc م‍ان‍ن‍دsuper-capacitor – flywheel ,SMES…) ذخ‍ی‍ره‌ م‍ی‌ ش‍ود ودر م‍وق‍ع‌ اغ‍ت‍ش‍اش‌ ول‍ت‍اژ، ب‍رای‌ ج‍ب‍ران‌ س‍ازی‌ ب‍ک‍ار م‍ی‌ رود.

تعداد خروجی ها بالاست، اینجا فقط چند مورد را قرار میدهیم:

 matlab 9421 2 تصویر matlab 9421 3 تصویر matlab 9421 4 تصویر matlab 9421 5 تصویر matlab 9421 6 تصویر matlab 9421 7 تصویر matlab 9421 8 تصویر matlab 9421 9 تصویر


انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

مشاهده انجام پروژه با متلب
پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ اینترنت اشیا بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبکه SDN شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه شبکه عصبی پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab