در اینجا برای شما کاربران عزیز چندین موضوع پردازش تصویر (image processing) برای نگارش و چاپ مقاله در ژورنال و کنفرانس ها معرفی می شود که امیدواریم مفید و مورد استفاده باشه.
موضوع برای نگارش مقاله پردازش تصویر (image processing):

  1. استخراج مختصات خودرو ها در دنیای واقعی با استفاده از روش های پردازش تصویر برای تنظیم پارامترهای مدل تعقیب خودرو
  2. تقطیع تصویر با آستانه گذاری و هیستوگرام بهینه با الگوریتم سی مینز فازی واترشد (WFCM)
  3. لبه یابی تصویر به منظور اتصال لبه های چدا از هم به صورت بهینه با اتوماتای یادگیر سلولی
  4. استخراج مختصات خودرو ها در دنیای واقعی با استفاده از روش های پردازش تصویر
  5. تشخیص حالت افراد از تصویر با الگوریتم Bimodal و SIFT و طبقه بند SVM
  6. شناسایی چهره در تصویر با الگوریتم CLM و HOG و طبقه بندی SVM
  7. شناسایی مقدار کولیس از تصویر با الگوریتم SIFT و RANSAC