با توجه به فیلم آموزشی برنامه را نصب میکنم ولی به محض خارج شدن از برنامه (بصورت پرتابل ) عمل میکند و کامل بسته میشود و برای اجرا مجدد مجبور به نصب مجدد میشوم زیرا هیچ آیکنی مبنی بر نصب ندارم