سلام کسی از دوستان می تواند کد این مثال هافمن را در متلب بگویید
x1=0.49
x2=0.26
x3=0.12
x4=0.04
x5=0.04
x6=0.03
x7=0.02
با الفبای 0و1