پروژه من شبیه سازی سیستم گردش خون در بدن انسان به یک مدار الکتریکی حاوی یک سلف یک خازن و یک مقاومت است. سلف نشانگر وزن خون خازن :انعطاف پذیری رگ و مقاومت: مقاومت دیواره رگ ها است. آیا می تونید بهم کمک کنید؟