من کد درخت تصميم c 4.5 را که در سايت هست زمانيکه اجرا مي کنم خطا زير را مي دهد بايد چي کار کنم؟

Error in C45_test (line 2)
indices = 1:size(patterns,2);