سلام
در پروتیوس چگونه ولتاژ سینوسی تعریف کنیم؟
تشکر