کسی هست در این مورد بهم کمکی کنه ؟

تابع ( sinx +___cos y +___z = F(x,y,z___
به صورت رندوم عدد دریافت میکنه ابتدا مقدار real تابع سپس مقدار binary تابع f را حساب میکنه
و سپس روش های انتخابی الگوریتم ژنتیک roulette , rank , tournoment را پیاده کنید برای تابع و در اخر crossover را انجام دهید .