برنامه ای بنویسید که الگوریتم ضرب دو ماتریس n در n را با زبان برنامه نویسی ++C پیاده سازی کند.