دنباله ی a از اعداد طبیعی متشکل از n عضو در اختیار داریم. در هر مرحله می توانیم دو اندیس i و j متفاوت
انتخاب کرده بطوریکه 1<=i و j<=n . کمترین تعداد مراحلی که می توانیم همه ی اعداد را صفر کنیم چیست؟