سلام چطور میتونم نتایج خوشه بندی توسط r را در اکسل بیارم و داده های هر خوشرو جداگانه ببینم؟