میشه این مثالو با روش مرتب سازی سریع برام حل کنید ؟ 80 20 45 12 40 96 70 25 45 که در آن 45 عنصر محوری است؟