پروتکل انتشار دهنده مطمئن آگاه- متراکم (DECA)[1]: آن دانش موقعیت را کسب نمی کند. DECA فقط اطلاعات تراکم محلی hop-1همسایه هایش را، با استفاده از علایم به کار می گیرد. میشه توضیح بدهید علائم منظور چی هست؟