سوال: پیچیدگی محاسباتی روش مبتنی بر کرنل نیز مانند روش کا نزدیکترین همسایه است. یک پیشنهاد برای کاهش پیچیدگی روش فوق ارائه نمایید