سلام چگونه میتوان درصد نرخ خطای بیتی در تصویر را محاسبه کرد؟ لطفا راهنمایی کنید کسی کد متلب یا فرمولی برای آن ندارد؟