عنوان فارسی: پروژه پیاده سازی توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با MATLAB
توضیحات پروژه: توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار، احتمال هر یک از مقادیر متغیر تصادفی و یا احتمال قرار گرفتن متغیر در یک بازه معین را دربر می گیرد. در پست حاضر سورس کد توزیع احتمال در نرم افزار متلب را آماده کردیم که فیلم و تصاویری از خروجی آن در ادامه فراهم شده است.
کد پروژه: NP22
توضیحات فایل ها: فایل m دارد
دسته بندی: رشته کامپیوتر - پروژه ها - پروژه متلب - شبیه سازی - شبیه سازی با MATLAB
قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB
تصاویر خروجی پروژه:
تصویر خروجی 1:
np22 2 - پروژه پیاده سازی توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با matlab
تصویر خروجی 2:
np22 3 - پروژه پیاده سازی توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با matlab
تصویر خروجی 3:
np22 4 - پروژه پیاده سازی توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با matlab
تصویر خروجی 4:
np22 5 - پروژه پیاده سازی توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با matlab
تصویر خروجی 5:
np22 6 - پروژه پیاده سازی توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با matlab
تصویر خروجی 6:
np22 7 - پروژه پیاده سازی توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با matlab
تصویر خروجی 7:
np22 9 - پروژه پیاده سازی توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با matlab
تصویر خروجی 8:
np22 10 - پروژه پیاده سازی توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با matlab
تصویر خروجی 9:
np22 8 - پروژه پیاده سازی توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با matlab
جهت مشاهده جزئیات کامل بر روی تصویر زیر کلیک کنید:
click - پروژه پیاده سازی توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با matlab