سلام دوستان لطفا راهنمایی کنید
وقتی که یک بردار چند بعدی رو به الگوریتم k means میدهیم خروجیش(خوشه بندی) را به چه صورت به میدهدمنظور به صورت چندین بردار که هر بردار نشان دهنده یک خوشه هست؟