سلام من برنامه فاکتوریل که دارم میگه باید تابع فاکتوریل رو تعریف کنم اما نمیدونم چجوری میشه راهنماییم کنید؟
کد:
  	mov ax,datasg
	mov ds, ax
	mov ah,1
	int 21h
	mov bl,al
	call proc_fact از این خط ایراد میگیره
	add ax ,30h
	mov [fact],ax
	mov edx,len
	mov ecx ,msg
	mov ebx,1
	mov eax ,4
	int 0x80
	mov eax,1
	int 0x80
	cmp bl,1
	jp do_calcuation
	mov ax,1
	ret
	dec bl
	call proc_fact
	inc bl
	mul bl
	ret