در پردازش تصویر برخی توابع نیاز به یک تابع پیش نیاز دارند تا تصویر را برای انجام عملیات خود آماده کند. تابع bwlabel یکی از توابع پیش نیاز است که تصاویر باینری را برای انجام عملیات آماده سازی می کند. می دانیم که آبجکت های درون یک تصویر باینری همگی دارای مقدار یک هستند. برای انجام عملیات های مختلف بر روی این تصاویر، نرم افزار باید آبجکت ها را از همدیگر متمایز بداند. تنها راه این است که به جای استفاده از تنها مقدار یک، از مقادیر دیگر نیز برای هر آبجکت استفاده شود.
برای مثال ابجکت شماره 1، آبجکت شماره 2 و یا بیشتر، اما همگی باید به رنگ سفید باشد و تغییر نداشته باشد. برای این کار از تابع bwlabel استفاده می شود که تصویر را به ماتریسی تبدیل می کند که label matrix یا ماتریس برچسب نامیده می شود و هر یک از آبجکت ها شماره مخصوص به خود را دارد. در زیر تصویری از ماتریس و ماتریس برچسب خورده آن مشاهده می شود.
binary matrix 1 - تبدیل تصویر باینری به ماتریس برچسب در متلب
بخشی از یک تصویر که سه آبجکت در آن قرار دارد
binary matrix 2 - تبدیل تصویر باینری به ماتریس برچسب در متلب
ماتریس برچسب که از اعمال bwlabel بر ماتریس شکل اول به دست آمده است