آیا امکان ارسال بسته ی فرمت دیگر (مثلا دارای فیلد شمارنده در بسته) توسط سوئیچ اترنت وجود دارد؟