سلام. من دستور load lineup.mat را در متلب مینویسم ولی خطای Error using load Unable to read file 'lineup.mat': no such file or directory. میدهد علت چیست.
چطور می توانم 2 ثانیه از صدای خودم در متلب را اکو دار نمایم؟ اگر دوستان جواب بدهند خیلی متشکرم خیلی عجله دارم