سلام برنامه زیر یک structutr رو میسازه
کد:
	trainOpts.batchSize = 100 ;
	trainOpts.numEpochs = 15 ;
	trainOpts.continue = true ;
	trainOpts.gpus = [] ;
	trainOpts.learningRate = 0.001 ;
	trainOpts.expDir = 'data/chars-experiment' ;
	trainOpts = vl_argparse(trainOpts, varargin);
خط آخر این برنامه error زیر رو میده
Attempt to execute SCRIPT varargin as a function
من نمیدونم چطور باید varargin رو به عنوان یک تابع معرفی کنم ؟ (این دستورات مربوط به معرفی train and evaluate the CNN هست )