لطفا در ارتباط با نحوه مشخص کردن اندازه پنجره در پروتکل go back n توضیح دهید ؟