سلام دوستانی که جواب صحیح این برنامه ها رو بلدن لطفا راهنمایی کنن؟
1. برﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد زوج ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ.
2. چگونه می توان با استفاده از تابع برنامه ای نوشت که نمرات دانشجو رو گرفته و معدل آن را چاپ کند.