سلام من بايد با استفاده از متلب چند سری مجموعه داده را به عنوان ورودی به سيستم بدهم، که در اين داده ها امکان داده تکراری و مشابه نيز وجود دارد. سپس با روش های فازی و بيزين اين داده های تکراری را از مجموعه ها حذف کرده و در نهايت به کاربر نشان دهم. می خواستم ببينم برای اين موضوع بايد چیکار کنم ؟ لطفا راهنمايی بفرماييد.