ایا این درسته که در شبکه های حسگر بی سیم ما اک نالج دریافت نمیکنیم ؟ چطور بفهمیم داده ها درست به مقصد ریده اند ؟