باسلام من تو متلب یه برنامه ای نوشتم که مثلا E را برحسب K رسم می کند. چند متغیر داخل برنامه دارم که مقدار ثابتی دارند اما یکی از آنها(مثلا t) یک بازه را دربر می گیرد(مثلا 2تا4 باگام 0.1).
من می خواهم نمودار EبرحسبK را با مقادیر متفاوت t به گونه ای رسم کنم که هر پلات را چندثانیه نگه دارد ، پاک کند وبه سراغ پلات بعدی(متناظر با t بعدی) برود. یعنی هرپلات چند ثانیه بمونه و بره و پلات بعدی بیاد روش. ممنون میشم اگر راهنماییم کنید. باسپاس