در آموزش تحلیل کمانش ورق مستطیلی شکل، در قسمت آخر و در پنجره job manager و در ستون status پیغام Aborted نشان داده می شود ن completed.
علت چیست؟