من یک سیستم فتوولتائیک ت.سط mpptشبیه سازی کردم.برای اینکه تست کنم سیستمم درست کارمیکنه بهم گفتن یک باتری درخروجی بوست بگذارم.درسته آیا؟
ازطرفی بارهم گذاشتم نشون میده سیستم درست کارمیکنه ولی وقتی مبدل رو به اینورتر وصل میکنم ولتاژلینک DCخیلی زیادمیشه وفرق داره بامقداری که درحالت متصل نشده