برنامه ایی بنویسید که با ورودی گرفتن یک عدد طبیعی n یک رشته مانند S1,S2,....Sn از علامت های +و- را چاپ کنید به طوری که si مثبت باشد و جز دنباله فیبوناچی باشد
مثلا 15 به عنوان ورودی بدیم خروجی بشه --+----+--+-+++