با متغیر کردن و تعویض نوک دستگاه حفر (TBM) لیزر پلاسمای سرد در نوک tbm حفار تونل سرعت و دقت حفر را می توانیم افزایش داد اگر در ایران بتووانیم این کار را انجام دهیم می توانیم تونلهایی با قطر بیشتر ازر استاندارد را طراحی و اجرا کنیم مثلا 6 دستگاه TBMروی یک گرداننده سوار کنیم و آنها را به چرخش در آورده طوریکه هر 6 دستگاه مجهز به لیزر پلاسمای سرد حفار باشند در نتیجه تونل حفر شده چندین برابر تونل های حفری معمول خواهند بود و امکانات بیشتری را در اختیار مان قرار خوواهد داد