سلام من میخوام یه کد بنویسم برای بازی پکمن که سه نوع دشمن داشته باشه
1.دشمنی که افقی حرکت میکنه (دشمنb)
2.دشمنی که عمودی حرکت میکنه(دشمنa)
3.دشمنی که اریب حرکت میکنه(دشمنc)
هر کدومشون با برخورد به مانع های دور زمین یا داخل زمین بازی تغییر جهت میدن و در جهت عکس حرکت میکنند