سلام
من میخوام برنامه ای بنویسم که ده عدد را از کاربر دریافت کند و این اعداد را به ترتیب x1,x2و..بنامد سپس با انجام محاسباتی به یک اندیس تصادفی برسد و مقدار متناظر با
آن را که از قبل توسط کاربر داده شده نشان دهد نمیدانم چطور در میط متلب باید i را به عنوان اندیس x معرفی کنم.
لطفا راهنماییم کنید