بعد از کرک مجدد ایتبس ، دیوار برشی در سازه بتنی که طراحی می کنم ظرفیت خمشی رو یک عدد وحشتناک بالا می زنه بجای نهایتا 1
چه کنم؟