من یک فایل اکسل با اسامی فارسی دارم و می خواهم اطلاعات اسم خاص را پیدا کرده و بردارم
به عنوان مثال فایل اکسل بصورت زیر است

اسامی خرید فروش
علی 143 23
محمد 56 12
سارا 34 34