یک الگوریتم (n ln n) تتا بنویسید که باقیمانده تقسیم x به توان n بر p را محاسبه کنید. n در این مسله توانی از ۲
است و k یک عدد صحیح مثبت است.