پیچیدگی زمانی (T(n برای حلقه های تو در توی زیر چیست؟ برای سهولت، می توانید فرض کنید n توانی از ۲
است، یعنی n مساوی ۲ به توان k که k یک عدد صحیح مثبت است .
الف :
}(++For (i=1;i<=n;i
;J=n
}(While (j>=1
;J=j/2
{
{
ب :
;i=n
}(while (i>=1
;j=I
}(while (j<=n
;j=2*j
{
;I=i/2
{