با استفاده از زبان ++c برنامه ای بنویسید که الگوریتم جستجوی عمقی dfs را پیاده سازی کند.