به کمک تکنیک تقسیم و حل الگوریتم مناسبی برای بدست آوردن حاصل ضرب دو عدد صحیح و بزرگ U و V
طراحی کنید و پیچیدگی زمانی آن را در بدترین حالت بدست آورید.
به زبان ++c بنویسید.