سلام چند جلسه آموزش oment می خواستم. کسی رو می شناسید معرفی کنید؟