سلام برنامه ساده ای دارم، اما نمیتونم حلش کنم (باید به یک تصویر دلخواه مقادیر مختلفی از نویز گاوسی با میانگینها و واریانسهای مختلف اضافه کند و سپس تلاش کند با میانگین گیری آن نویز را برطرف کند.) اینارو نوشتم: I=im۲double(imread(cameraman.tif)) ; J۱=imnoise(I,gaussian,۰,۰.۰۵); J۲=imnoise(I,gaussian,۰,۰.۰۵); J۳=imnoise(I,gaussian,۰,۰.۰۵); J۴=imnoise(I,gaussian,۰,۰.۰۵); J۵=imnoise(I,gaussian,۰,۰.۰۵); J=(J۱+J۲+J۳+J۴+J۵)/۵; حالا میخوام داخل حلقه for، به تعداد زیاد تصویر نویزی بسازه و بعد میانگین گیری کنم، بلد نیستم