جهت استفاده از اشاره گرها در زبان سی پلاس پلاس می توانید به روش زیر عمل کنید.

کد:
  	
	long int a;
	long int *b;
	b = &a;
	*b = *b + 1;

در کد بالا خط اول متغییر a را از نوع عددی تعریف می کند و در خط دوم اشاره گر b از نوع عددی تعریف می شود و در خط سوم آدرس متغییر a در اشاره گر b قرار می گیرد و در نهایت یک واحد به مکانی که اشاره گر b اشاره می کند اضافه خواهد شد.