با تقدیم سلام و احترام. ببخشید کتاب یا مقاله خارجی و داخلی جدید برای پایان نامه درزمینه تخصیص بهینه منابع آب با روش الگوریتم فراکاوشی چرخه آب لازم داشتم . تشکر