سلام برنامه ای به زبان c که ماشین حساب باشد و این ماشین حساب چهار عمل اصلی و توان و پرانتز داشته باشد.