من ی دیتا ست دازم در حدود 700 رکورد با 9 ویژگی میخوام k m-eans استفاده کنم با فاصله اقلیدسی و ماهالانوبیس به نظرتون بهبود پیدا میکه؟